ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

Twórcy Teatru Narodowego Teatru przygotowują na każdy sezon aktualne zestawy programowe, dostosowane do specyfiki dydaktyczno – wychowawczej poszczególnych grup wiekowych, opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przygotowywane spektakle mają wymiar edukacyjny oraz wychowawczy. Przedstawienia uczą dzieci oraz młodzież pewnych zachowań, postaw akceptowanych społecznie, pokazują czego się należy wystrzegać, na co zwracać uwagę, przekazują wartości moralne. Poruszają tematy  przyjaźni, miłości, uczciwości, braterstwa. Stanowią merytoryczne uzupełnienie programu edukacyjnego z zakresu literatury i kultury polskiej. Stanowią ważny element w procesie uczenia się poprzez sztukę, dając jednocześnie możliwość obcowania z teatrem.

Największą zaletą teatru jest to, iż kieruje swoje propozycje do konkretnego widza. Nie realizuje wizji reżysera oraz aktorów i ich „marzeń”, tylko przygotowuje przedstawienia mając na uwadze wiek  i  określone potrzeby odbiorcy w danym okresie percepcji, skupiając się na wskazaniu walorów:

  •  poznawczych

- przygotowanie widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej
i światowej literatury

- wzbogacanie  wyobraźni oraz rozwijanie pamięci

- wzbogacanie słownictwa

- mnożenie doświadczeń i przeżyć

- przekazywanie treści edukacyjnych

- oddziaływanie na sferę intelektu

  •  wychowawczych

- oddziaływanie na emocje i zachowanie

- modelowanie wartości (dobra, piękna, prawdy, wiary, zabawy, odwagi)

- przekazywanie postaw moralnych, wzorców osobowych

  •  społecznych

- kształtowanie pozytywnego stosunku do otaczającego świata, do innych ludzi oraz do

siebie samego

- kształtowanie określonych zachowań społecznych u dzieci i młodzieży
(pomoc słabszym, koleżeńskość, poszanowanie drugiego człowieka, poświęcenie,

tolerancja, otwartość)

- budzenie patriotyzmu

- burzenie stereotypów    

  •  estetycznych

- rozwijanie postawy twórczej u dzieci i młodzieży

- uwrażliwianie  na piękno i sztukę

- inspirowanie i zachęcanie do uczestnictwa w kulturze i sztuce

- zachęcanie do aktywnego i twórczego myślenia